Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

brightdiamond
22:23
0856 fa60 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viahereyes hereyes
brightdiamond
22:22
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
22:21
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
brightdiamond
22:17
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
brightdiamond
22:14
9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
brightdiamond
22:13
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
brightdiamond
22:07
3644 19f1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
brightdiamond
22:07
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawiksz wiksz
brightdiamond
22:06
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
brightdiamond
22:05
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
brightdiamond
22:05
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viawiksz wiksz
brightdiamond
22:05
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viawiksz wiksz
brightdiamond
22:04
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viawiksz wiksz
brightdiamond
22:04
brightdiamond
22:03
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll viawiksz wiksz
22:00
9575 df40 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawiksz wiksz
brightdiamond
21:59
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
brightdiamond
21:59
brightdiamond
21:57
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
brightdiamond
21:56
8220 34cc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl